BLACK SHOT クローズドβテスト終了

ゲームBLACK SHOT
日時2009年05月18日(月)00時00分
予定種別テスト終了

5月18日をもって、クローズドβテストは終了。