GUNSTRIKE サービス終了

ゲームGUNSTRIKE
日時2009年08月26日(水)15時00分
予定種別サービス終了・休止

8月26日15時をもってサービスを終了。