Cardinal Saga サービス終了

ゲームCardinal Saga
日時2010年03月31日(水)23時59分
予定種別サービス終了・休止

3月31日24時をもってサービスを終了。