LOST SAGA 後期クローズドβテスト終了

ゲームLOST SAGA
日時2011年09月07日(水)12時00分
予定種別テスト終了

9月7日12時をもって、後期クローズドβテストは終了。