homage オープンβテスト終了

ゲームhomage
日時2009年04月08日(水)06時00分
予定種別テスト終了

4月8日6時をもって、オープンβテストは終了。