A.V.A オープンサービス終了

ゲームA.V.A
日時2008年11月28日(金)10時30分
予定種別テスト終了

11月28日10時30分をもって、オープンサービスは終了。