GUNS N' SOULS サービス終了

ゲームGUNS N' SOULS
日時2014年09月30日(火)16時00分
予定種別サービス終了・休止

2014年9月30日16時をもって、「GUNS N' SOULS」のサービスは終了。