Guns of Soul サービス終了

ゲームGuns of Soul
日時2019年02月06日(水)15時00分
予定種別サービス終了・休止

2019年2月6日15時をもって、「Guns of Soul」のサービスは終了。